اسطوره

خیالبافی

موهای تو

خیال من است

و تو نمی دانی

که من

چقدر خیالبافی را دوست دارم...

برف و بارون

بهم میگه تو چرا هیچوقت گریه نمی کنی؟

بهش میگم تو اگه توی چشمات بارون داری من توی قلبم برف دارم

 میگم انقدر ظاهربین نباش اشک ها ریاکارتر از اون چیزی هستن که تصورشو میکنی!

لب لعل تو را

که به خاطراتم نعل می کنم

چه  سرکشانه

دلم می رمد...

دور می شوی ...

دود می شوم...

تولدم


باز هم تسلسلی که باید به تساهل گرفت

آدم بی حوا

آدم حوا را سر برید

و پس آن

هیچ بشری زاده نشد...

من و تو اما

چیزی نیستیم جز

خیال واهی "آدمی" که

_با دستان خون آلود_

بر درخت سیبی تکیه زده است

چشمانت

نفس هایم را

به حبس ابد در سینه محکوم می کند...

جوهر و شوهر

به قول پدرم

کار جوهر مرده

و بدهی شوهر مرد

پرهیز

امان

از آدمی که

عقلش کند

و زبانش تند باشد

تجویزی برای خود

روانشناسی را میشناسم

که شب ها با قرص خواب آور به خواب میرود

شاید این تلخ ترین کنایه ای باشد

برای دنیای خاکستری امروزی ما...

خلوتگاه

به درخت گفتم: حیف اگه من عمر تورو داشتم...

درخت برگشت گفت: حیف اگه من پای تورو داشتم...

بعد هردو

به گوشه ای خیره شدیم

و آه سردی کشیدیم

انتخاب

یا سکوت کن

بزار کشف شی

و این ریسکو بپذیر

که شاید هیچوقت شناخته نشی!

یا از سر درونت حرف بزن

خودتو عرضه کن

چوب حراج به شخصیتت بزن!

هردو تلخه

هردو سخته

ولی کی گفته زندگی انتخابای آسون به آدم میده؟

ایده آل گرایی

وقتی ادم غصه داره

دلش میخواد اون موقع هوا ابری باشه

بارون هم از آسمون بباره

یعنی اگه قرار به غصه خوردن باشه

دلش میخواد غمگین ترین لحظاتو تجربه کنه

تا بیشترین لذتو از غصه هاش ببره

آدمیه دیگه

دلش میخواد همچیو در کمالش تجربه کنه

Alien 6

+ هیچوقت نتونستم عشق بین شما انسان ها رو درک کنم

_ نکته همینجاست. درک کردنی نیست، حس کردنیه!

Moment

بجای اینکه انقدر نگران فردات باشی

کلاه امروزتو محکم تر بچسب باد نبره

1 2 3 4 5 ... 19 >>